Πληροφορίες σχετικά με τον COVID-19 για άτομα

με γενετικές διαγνώσεις ή/και σπάνιες παθήσεις

https://www.rarechromo.org/covid19update/

https://www.bsgm.org.uk/coronavirus-covid-19-and-rare-genetic-disorders/

https://www.geneticdisordersuk.org/information-and-advice-on-coronavirus-covid-19/

----

Γενετικά ευρήματα σε άτομα που πλήττονται βαρύτερα από τον COVID-19

https://humgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40246-020-00280-6

----

Xρήσιμα links

https://www.bsgm.org.uk/

https://www.clingensoc.org/

 

https://www.eshg.org/

 

https://www.acmg.net/